O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Dokumenty

Štatút obce

Organizačný poriadok

Povodňový plán

VZN

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

Rozpočet na roky 2015. 2016 a 2017

Záverečný účet obce za rok 2015

Individuálna výročná správa za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2016

Individuálna výročná správa za rok 2016

Hodnotiaca správa za rok 2015

Podrobné čerpanie rozpočtu k 31.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2017

Zásady hospodárenia s majetkom obce

PHSR obce

Program odpadového hospodárstva

Kronika


Ildikó Kovács

Verzia 4.0a; © CSX 2017;