O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Dokumenty

Štatút obce

Organizačný poriadok

Povodňový plán

VZN

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

Rozpočet na roky 2015. 2016 a 2017

Záverečný účet obce za rok 2015

Hodnotiaca správa za rok 2015

Podrobné čerpanie rozpočtu k 31.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2017

Zásady hospodárenia s majetkom obce

PHSR obce

Program odpadového hospodárstva

Kronika


Ildikó Kovács

Verzia 4.0a; © CSX 2017;