O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Dokumenty

Štatút obce

Organizačný poriadok

Povodňový plán

VZN

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

Rozpočet na roky 2015. 2016 a 2017

Záverečný účet obce za rok 2015

Individuálna výročná správa za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2017

Individuálna výročná správa za rok 2016

Individuálna výročná správa za rok 2017

Hodnotiaca správa za rok 2015

Podrobné čerpanie rozpočtu k 31.12.2015

Podrobné čerpanie rozpočtu k 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozpočet na roky 2018, 2019 a 2020

Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

Zásady hospodárenia s majetkom obce

PHSR obce

Program odpadového hospodárstva

Kronika

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00649856Ildikó Kovács

Verzia 4.0a; © CSX 2017;