sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Všetky
Kultúra
Šport
Ekonomika
Región
Verejný život
Veda a technika
Panoráma
Inzeráty

Kontakty

Počet návštev:
10554
Anketa

Počasie

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk.

Výzva na predkladanie ponúk


Podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujeme výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky uskutočňovanie stavebných prác, revitalizačných opatrení, a iných činností  súvisiacich úprav, úkonov opatrení v rámci druhého realizačného projektu „Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011“

Verejný obstarávateľ:
Názov:                                  Obec Šimonovce
IČO:                                      00319104
Adresa:                                 Šimonovce č. 146, 980 03
Kontaktná osoba a tel.číslo: Ernest Lakatoš, 0918 613 753
PSČ:                                     980 03
Obec:                                    Šimonovce
Štát:                                      SR

Názov predmetu zákazky:
2. realizačný  projekt Programu Revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR  pre rok 2011

Predmet zákazky:
Uskutočňovanie stavebných prác, súčasťou ktorého sú:
-    odborný garant
-    vodný majster
-    projektovú dokumentáciu
-    GPS zameranie
-    konzultácia s geológom, posudok
-    školenie vodného majstra
-    práce spojené s realizáciou projektu
-    ostatný materiál

Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie predmetu zákazky:
Predpokladané ukončenie predmetu zákazky: 31.03.2012

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2011
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Šimonovce, 980 03  Šimonoce č. 146

Kritéria na hodnotenie ponúk:
kapacita vodozádržných opatrení v m3

Cena zákazky: 11 761,41 € bez DPH / 14 113,69 € s DPH

Podmienky poskytnutia podkladov k vypracovaniu cenových ponúk:
Podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: Obec Šimonovce, 980 03  Šimonoce č. 146


Uverejnené dňa 15.10.2011.Administrátor: 10.11.2011

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
10554
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster