sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Všetky
Kultúra
Šport
Ekonomika
Región
Verejný život
Veda a technika
Panoráma
Inzeráty

Kontakty

Počet návštev:
10554
Anketa

Počasie

Terénna sociálna práca v obci Šimonovce

Projekt terénnej sociálnej práce vďaka finančnej podpore z Euróskeho sociálneho fondu úspešne pokračuje.

 

fsr.JPG

Názov prijímateľa: Obec Šimonovce

Názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Šimonovce

Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: obec Šimonovce, okres: Rimavská Sobota, Samosprávny kraj: Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 04/2008  - 03/2010

Výška nenávratného finančného príspevku: 45 105,29 EUR

Kontaktné údaje: tel.: 0475666222, fax: 0475666137, e-mail: obec.simonovce@stonline.sk, web: www.gemernet.sk

 

Obec Šimonovce sa nachádza v južnej časti okresu Rimavská Sobota v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja. Rozlohou katastra /782,8551ha/  a počtom obyvateľov /530 osôb/ patrí k typickým  obciam okresu.  Pričom obce s počtom  100 až 500 obyvateľov predstavujú 61% osídlení v okrese. Hoci rómska národnostná menšina je vnútorne heterogénnou skupinou,  veľčasť Rómov patrí medzi najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva obce. Ich sociálnu situáciu už dlhodobo determinuje, nízka úroveň vzdelania detskej a dospelej zložky rómskeho obyvateľstva, nízka úroveň kvalifikácie a zamestnateľnosti Rómov, vysoká miera dlhodobej  nezamestnanosti  a závislosť na systéme záchrannej sociálnej siete. Skoro 50%-ný podiel Rómov na celkovom počte obyvateľstva Šimonoviec, a ich  úspešné a pozitívne zapojenie do všetkých oblastí života obce, je rozhodujúcou podmienkou pre zlepšovanie sociálno-ekonomickej situácie v Šimonovciach.

Na základe hore uvedenej sme sa rozhodli podať projekt na realizáciu aktivít s názvom Terénna sociálna práca v obci Šimonoce“ na Fond sociálneho rozvoja.

            Hlavným dôvodom realizácie projektu terénnej sociálnej práce v obci Šimonovce bol kontinuálne pokračovanie programov Phare 0103.01 a Program podpory KSP v obciach už od roku 2003, ktoré sa preukázalo v praxi ako veľmi potrebný a vhodný nástroj sociálnej pomoci rómskej komunity v obci, ktorý jednak zmierňuje zlú sociálnu situáciu Rómov v obci, ale zároveň zabezpečuje integráciu rómskej komunity do majoritnej spoločnosti. Tak isto aj rómska komunita je zvyknutá na týchto pracovníkov, bez ktorých by mala značne sťaženú situáciu pri riešení svojich problémov.

Realizované aktivity :

 1. poskytovanie sociálneho poradenstva a asistencia klientovi v prípade potreby riešenia jeho sociálnych problémov

Oblasti :

a) zdravotná, hygiena a starostlivosť o dieťa

b) dochádzka žiakov do školy a možnosti získať štipendiá

c) občiansko-právne poradenstvo

d) poradenstvo v sociálnej politike štátu

 1. terénna práca v rómskych rodinách ( sociálna a rodinná anamnéza ) – monitoring problémových rodín a pomoc pre rodiny
 2. vyhľadávanie voľných pracovných miest, resp. sprostredkovanie zamestnanosti klientovi
 3. spolupráca s partnerskými inštitúciami :
  1. polícia
  2. lekári
  3. školy
  4. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
  5. Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity RK Rimavská Sobota
 4. eliminovanie negatívnych a patologických javov v obci ( najmä u detí a mládeže ) :
  1. drogy, alkohol, tabakizmus a iné návykové látky
  2. drobná kriminalita
  3. výtržníctvo
  4. týranie v rodine
  5. zanedbávanie starostlivosti o deti

 

            Pracovníci TSP majú k dispozícii priestory komunitného centra, ktoré je vybavené 4 počítačmi, internetom, ktorý budú môcť v prípade potreby a záujmu využívať aj klienti a ostatní občania obce. Zvýšime tým ich počítačovú gramotnosť a zlepšíme prístup k informačným technológiám.

             Implementáciou projektu sa zabezpečí sociálna, ekonomická a spoločneská integrácia marginalizovaných, sociálne znevýhodnených rómskych komunít v obci, čím sa znižuje bariéra medzi majoritným obyvateľstvom.

            Hlavná cieľová skupina v projekte je práve MRK a dopad je jednoznačný :

-         zlepšenie sociálneho statusu

-         zlepšenie úrovne vzdelávania

-         zlepšenie dostupnosti k zamestnaniu

-         zlepšenie hygienických a zdravotných pomerov v rodinách a starostlivosti o dieťa

-         zlepšenie úrovne právneho vedomia

Realizácia projektu zabezpečí rovnosť pre všetkých a rovnaký prístup k každému klientovi, komunite, majorite a minorite.

Terénny sociálny pracovník prostredníctvom poradenskej činnosti priamo podporuje vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce a podporu integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

a)      Podpora podmienok na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym sprievodným faktorom (strate bývania, odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru), ktoré bránia prístupu, resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce.

b)      Podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia  fyzických osôb, rodín a komunít, najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov služieb starostlivosti a opatrení.

c)      Podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora senzibilizačných aktivít

Do projektu je zapojených 305 občanov obce.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

 

Riadiacim orgánom realizovaného projektu viď. www.esf.gov.sk, a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom viď. www.fsr.gov.sk


Administrátor: 10.6.2009

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
10554
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster