Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Ukončenie terénnej sociálne práce

PR článok.

Ukončenie projektu terénnej sociálnej práce v Riečke.  

image001.jpg

 

 

Názov prijímateľa: Obec  Riečka

Názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Riečka

Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: obec Riečka, okres: Rimavská Sobota, Samosprávny kraj: Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 10/2008  - 09/2010

Výška nenávratného finančného príspevku: 870 960, 00 SK/28 910, 58 EUR

Kontaktné údaje: tel.: 047/559 41 26  , e-mail: obec.riecka@gemernet.sk

 

Obec Riečka je malá obec na juhu okresu Rimavská Sobota, ktorú charakterizuje extrémna vysoká sociálna odkázanosť. V obci nie sú takmer žiadne pracovné miesta a je dlhodobo extrémne nepriaznivá sociálna situácia. Miera dlhodobej nezamestnanosti je extrémne vysoká pohybuje v rozsahu  až 35 - % - cca 57 nezamestnaných. Podiel obyvateľov, ktorí sú odkázaní na dávky sociálnej pomoci je  až  30% cca 60 obyvateľov z celkového počtu obyvateľov obce.

Ciele projektu boli:

Všeobecný cieľ projektu:

 Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením v obci Riečka.

Špecifické ciele projektu:

 • Vytvoriť podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín v obci Riečka, viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti s dôrazom na miestnu  rómsku komunitu.
 • Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom výkonu permanentnej terénnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí

·    Predchádzať vzniku krízových situácií v rodinách, zamedziť nárastu sociálnopatologických javov.

·    Zníženie sociálnej deprivácie cez sociálnu prácu v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.

 • Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.
 • Integrovanie miestnej marginalizovanej rómskej komuníty s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

Cieľové skupiny:

 

·    Fyzické osoby a rodiny závislé na sociálnej pomoci, obyvatelia a rodiny s príjmom pod hranicou chudoby

·   dlhodobo nezamestnaní

 • obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít

 

Stručný opis projektu:

Aktivity projektu:

Výkon terénnej sociálnej práce bude pozostávať sa nasledovných aktivít:

 • Priebežné poskytovanie poradenstva v súvislosti s riešením nepriaznivej  sociálnej situácie definovanej cieľovej skupiny
 • individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti:
  • Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých.
  • Zlepšenia dochádzky detí do školy.
  • Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže.
  • Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí.
  • Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti.
 • Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
 • Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Dosiahnuté hlavné výsledky:

Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov bolo 134

Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zapojených do projektov bol 2.

Projekt  priniesol pre obec pozitívne výsledky. V prvom rade došlo ku každodennému kontaktu a spolupráce medzi cieľovými skupinami a sociálnymi pracovníkmi, nakoľko terénny sociálny pracovníci  prevažnú časť svojich aktivít vykonávali priamo v teréne, v prirodzenom prostredí  cieľovej skupiny. Odkázaným ľuďom bolo potrebné poskytovať sociálne poradenstvo,  či podnecovať ich, aby si osvojili osobnú hygienu a aktivity pre zmysluplné využitie voľného času detí.

Nadväznosť projektu

V prípade vhodnej grantovej výzvy v oblasti komunitnej sociálnej práce  by bolo možné priamo nadviazať na výstupy tohto projektu a pokračovať v realizovaní aktivít.

Spolupráca s partnermi

Počas realizácie sa osvedčila spolupráca s regionálnymi neziskovými organizáciami, ako aj ostatnými obcami, ktoré boli zapojené do programu komunitnej sociálnej práce.

 

V Riečka dňa 16.11.2010

 

 „Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

 


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;