Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

Dodatok k Zmluve o dielo - "Zvýšenie kapacity ZŠ"    [Región]    11.6.2019

Dodatok k zmluve o dielo - "Zvýšenie kapacity základnej školy"


Poskytnutie úveru vo výške 60000,- EUR    [Región]    5.6.2019

Poskytnutie úveru vo výške 60000,- EUR


Zmluva o termínovanom úvere č. 68/006/19    [Región]    15.4.2019

Poskytnutie úveru vo výške 30000,- EUR


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Radnovce    [Región]    4.5.2017


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016    [Región]    10.8.2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Radnovcefirst left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;