Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Radnovce    [Región]    4.5.2017


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016    [Región]    10.8.2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Radnovcefirst left  1 7   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;