O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Noviny

Zmena internetovej stránky.    [Verejný život]    20.2.2019

Obec od 01.012019 zmenila svoju internetovú stránku na www.oravka.sk


Sivester 2018    [Kultúra]    28.12.2018


Veselé sviatky    [Verejný život]    24.12.2018


Kontrolorka    [Verejný život]    11.12.2018


Zasadnutie OZ v Orávke    [Verejný život]    10.12.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Orávke, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2018 v budove obecného úradu o 17:00.- hod. 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa. 3. Kontrola plnenia uznesení. 4. Určenie platu starostu obce 5. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu. 6. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov 7. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019. 8. Prerokovanie správy z kontroly HK. 9. Rôzne/ III. kolo dražby, Silvester, Aktivity v roku 2019. / 10. Záver


Ustanovujúce zasadnutie .    [Verejný život]    5.12.2018first left  1 7 13 19 25 31 37 43   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;