O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Zasadnutie OZ v Orávke

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Orávke, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2018 v budove obecného úradu o 17:00.- hod. 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa. 3. Kontrola plnenia uznesení. 4. Určenie platu starostu obce 5. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu. 6. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov 7. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019. 8. Prerokovanie správy z kontroly HK. 9. Rôzne/ III. kolo dražby, Silvester, Aktivity v roku 2019. / 10. Záver


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;