O obci Samospráva Pre občana Aktuality
Základné informácie o obci

   Obec  Orávka leží v južnej  časti Rimavskej kotliny, na Gemerských  terasách rieky Rimavy. Patrí do okresu Rimavská Sobota  v Banskobystrickom kraji.  Nadmorská  výška v strede obce je 192 m.n.m, v chotári 162 – 211 m.n.m.  Odlesnený  chotár  má rozlohu 718 hektárov a je prevažne  rovinatý. Horná časť obce s kultúrnym a správnym centrom leží na vyvýšených terasách. Dolná časť sa nachádza  na  ľavom brehu rieky Rimavy, prechádza ňou  hlavná cestná trasa Banská  Bystrica – Miškolc v MR a prechádza  ňou aj  južná železničná trasa  Zvolen – Košice. Uvedená železničná trať je  pomyselnou čiarou a delí  obec na dve časti s historickým názvom dolná časť Čobánka, horná časť  Kacagó. Obec patrí k obciam  kde nosnou časťou je  poľnohospodárstvo.

   V Orávke  žije  v priemere za posledné roky  160 obyvateľov. Z uvedeného počtu  tvoria obyvatelia so slovenskou národnosťou 95 %, s maďarskou národnosťou  4,7 %  a 0,3 % je  obyvateľov s inou národnosťou.   

   Obec Orávka patrí do mikroregiónu Dolný Gemer.

V obci Orávka pôsobia  nasledovné podnikateľské subjekty.

a/  Poľnohospodárska produkcia / od množstva obrábanej pôdy /

    1/ SHR  Anton  Kovalčík   / Tornaľa /

    2/  Roľnícka  spoločnosť  a.s. Bottovo  / Bottovo /

   3/ Vegal  s.r.o. Rimavská Sobota

   4/ Gemerplus s.r.o. Poltár

   5/ SHR  Dušan Sekeráš  / Orávka /

  6/ SHR  Marek Maliar   / Bottovo/

  7/ SHR Csaba Bettes   / Zádor / 

b/  Živnostníci

  1/ Michl Piecušiak  - pohostinstvo / Orávka /

 2/ OMEGA  Ján Kubacka     /Orávka /


starosta obce

Noviny

Zmena internetovej stránky.    [Verejný život]    20.2.2019

Obec od 01.012019 zmenila svoju internetovú stránku na www.oravka.sk


Sivester 2018    [Kultúra]    28.12.2018


Veselé sviatky    [Verejný život]    24.12.2018


Kontrolorka    [Verejný život]    11.12.2018


Zasadnutie OZ v Orávke    [Verejný život]    10.12.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Orávke, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2018 v budove obecného úradu o 17:00.- hod. 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa. 3. Kontrola plnenia uznesení. 4. Určenie platu starostu obce 5. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu. 6. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov 7. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019. 8. Prerokovanie správy z kontroly HK. 9. Rôzne/ III. kolo dražby, Silvester, Aktivity v roku 2019. / 10. Záver


Ustanovujúce zasadnutie .    [Verejný život]    5.12.2018first left  1 7 13 19 25 31 37 43   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;