Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Dokumenty


Faktúry: 

Faktúry sú zverejnené na stránke  http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/figa

Objednávky:

Objednávky sú zverejnené na stránke http://www.rzof.sk/Objednavky/Prehlady/figa 

Zmluvy:

Zmluvy sú zverejnené na stránke http://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/figa

 

 

Dokumenty:

1. Sadzobník na území obce Figa

2. Štatút obce Figa

3. Organizačný poriadok obecného úradu vo Fige

4. Rokovací poriadok OZ vo Fige

5. Program odpadového hospodárstva obce Figa

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7. Všeobecné záväzné nariadenie obce Figa o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani z nehnuteľnosti

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani za psa

10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Figa

11. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Figa

12. Záverečný účet obce Figa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

13. Výročná správa obce Figa za rok 2015

14. Auditorská správa obce Figa za rok 2015

15. Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi

16. Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce Figa

17.  Všeobecné záväzné nariadenie obce o nočnom kľude

Vissza  ( /naspäť/ pre HU stránku) 


Starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;