Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Dokumenty


Faktúry: 

Faktúry sú zverejnené na stránke  http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/figa

Objednávky:

Objednávky sú zverejnené na stránke http://www.rzof.sk/Objednavky/Prehlady/figa 

Zmluvy:

Zmluvy sú zverejnené na stránke http://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/figa

 

 

Dokumenty:

1. Sadzobník na území obce Figa

2. Štatút obce Figa

3. Organizačný poriadok obecného úradu vo Fige

4. Rokovací poriadok OZ vo Fige

5. Program odpadového hospodárstva obce Figa

6. Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi 2018 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8. Všeobecné záväzné nariadenie obce Figa o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani z nehnuteľnosti

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Figa o miestnej dani za psa

11. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Figa

12. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Figa

13. Záverečný účet obce Figa a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

14. Výročná správa obce Figa za rok 2016 

15. Záverečný účet obce Figa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

16. Výročná správa obce Figa za rok 2015

17. Auditorská správa obce Figa za rok 2015 

18. Záverečný účet obce Figa a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

19. Výročná správa obce Figa za rok 2014 

20. Výročná správa obce Figa za rok 2013

21. Výročná správa obce Figa za rok 2012 

22. Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce Figa

23.  Všeobecné záväzné nariadenie obce o nočnom kľude

Vissza  ( /naspäť/ pre HU stránku) 


Starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;