Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Ukončenie terénnej sociálnej práce

PR článok.

image001.jpg

 Názov prijímateľa: Obec Abovce
Názov projektu: Zlepšenie sociálneho začlenenia realizovaním terénnej sociálnej práce v obci Abovce
Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: obec Abovce, okres: Rimavská Sobota, Samosprávny kraj: Banskobystrický samosprávny kraj
Trvanie projektu: 10/2008  - 09/2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 993.600 Sk/ 32 981,48 EUR
Kontaktné údaje: tel.: 00421 (0) 47/559 41 81,e-mail: obec.abovce@centrum.sk

V obci Abovce je dlhodobo veľmi nepriaznivá sociálna situácia. Aj napriek ekonomickému rozvoju SR, v obci miera nezamestnanosti a sociálnej odkázanosti neklesá. Miera dlhodobej nezamestnanosti sa pohybuje v rozsahu 50 až 56 % - cca 200 nezamestnaných. Podiel obyvateľov, ktorí sú odkázaní na dávky sociálnej pomoci je  až 38% cca 300 obyvateľov z celkového počtu obyvateľov.
Podiel obyvateľov Rómskych osád na celkovom počte obyvateľov je 48% cca 300 obyvateľov
Ciele projektu boli:
Všeobecný cieľ projektu

 Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením v obci Abovce.
Špecifické ciele projektu:
•    Vytvoriť podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín v obci Abovce, viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti s dôrazom na miestnu  rómsku komunitu.
•     Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom výkonu permanentnej terénnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí
•     Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

Cieľové skupiny:
•    Fyzické osoby a rodiny závislé na sociálnej pomoci, obyvatelia a rodiny s príjmom pod hranicou chudoby
•    Občania so zdravotným postihnutím a seniori
•    dlhodobo nezamestnaní
•    obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít
•    ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva
Stručný opis projektu:
Aktivity projektu:
Výkon terénnej sociálnej práce:
Priebežné poskytovanie poradenstva v súvislosti s riešením nepriaznivej  sociálnej situácie definovanej cieľovej skupiny
•    individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
•    Poskytovanie poradenstva v oblasti:
o    Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých.
o    Zlepšenia dochádzky detí do školy.
o    Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže.
o    Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí.
o    Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti.
•    Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
•    Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Dosiahnuté hlavné výsledky:
Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov bolo 298.
Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zapojených do projektov bol 2.
Projekt  priniesol pre obec pozitívne výsledky. V prvom rade došlo ku každodennému kontaktu a spolupráce medzi cieľovými skupinami a sociálnymi pracovníkmi, nakoľko terénny sociálny pracovníci  prevažnú časť svojich aktivít vykonávali priamo v teréne, v prirodzenom prostredí  cieľovej skupiny. Odkázaným ľuďom bolo potrebné poskytovať sociálne poradenstvo,  či podnecovať ich, aby si osvojili osobnú hygienu a aktivity pre zmysluplné využitie voľného času detí.
Nadväznosť projektu
V prípade vhodnej grantovej výzvy v oblasti komunitnej sociálnej práce  by bolo možné priamo nadviazať na výstupy tohto projektu a pokračovať v realizovaní aktivít.
Spolupráca s partnermi
Počas realizácie sa osvedčila spolupráca s regionálnymi neziskovými organizáciami, ako aj ostatnými obcami, ktoré boli zapojené do programu komunitnej sociálnej práce.

„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
 
Riadiacim orgánom realizovaného projektu viď. www.esf.gov.sk, a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom viď. www.fsr.gov.sk


V Abovciach dňa 30.9.2010.


 
 
 


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;