GDPR - ochrana osobných údajov

   

Informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).Všeobecné informácie a podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti Gemernet

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracovania osobných údajov spoločnosti Gemernet vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov, ďalej ako GDPR.
Tento dokument je zároveň splnením informačnej povinnosti v zmysle GDPR.
Spoločnosť Gemernet ako poskytovateľ verejných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. a §56 zákona spracováva a získava údaje o účastníkoch.
Spoločnosť Gemernet týmto dokumentom určuje osobu zodpovednú na ktorú sa môže dotknutá osoba obrátiť v zmysle GDPR:
Meno:
Adresa: Májová č. 312, 98042 Rimavská Seč
Kontakt: tel. : 0907 505 210
E-mailová adresa: zodpovednaosoba@gemernet.sk

Účelom spracovania osobných údajov účastníka je zabezpečenie plnenia zmluvných povinností pri poskytovaní verejných telekomunikačných služieb.

Druhy osobných údajov, ktorá spoločnosť Gemernet spracováva
1.    
Údaje v zmysle § 56 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

§56 Ochrana osobných údajov

 (3) Podnik, ktorý poskytuje verejné služby, môže na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a
    a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť,
    b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo
    c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
    (4) Podnik je povinný informovať účastníka o tom, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho dôvodu, na aký účel a ako dlho sa budú spracúvať. Táto informácia sa poskytuje najneskôr pri uzavretí zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

2.    
Prevádzkové a lokalizačné údaje v zmysle §57 č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Spoločnosť Gemernet spracováva prevádzkové údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie.
(2) Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejnej služby. Podnik môže spracúvať lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú účastníka alebo užívateľa verejnej siete alebo verejnej služby len vtedy, ak sa anonymizujú alebo ak s tým účastník alebo užívateľ verejnej siete alebo verejnej služby súhlasí v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytnutie služby s pridanou hodnotou. Podnik je povinný informovať účastníka alebo užívateľa pred získaním ich súhlasu o druhu lokalizačných údajov iných ako prevádzkových údajov, ktoré sa budú spracúvať, o účele a čase ich spracúvania a či sa údaje budú poskytovať tretej strane na účely poskytovania služby s pridanou hodnotou. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov.
3.    

Spracovanie iných osobných údajov pre účely plnenia zmluvy

Z dôvodu plnenia a zmluvy a zabezpečenia poskytovania služieb spoločnosť Gemernet spracováva aj nasledovné údaje:
1.    Emailová adresa účastníka, ktorá slúži na zasielanie elektronických faktúr, upomienok, ako aj oznámení o prevádzke telekomunikačných služieb ako aj iných oznámení, ktoré súvisia s plnením zmluvy o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
2.    Telefónne číslo účastníka, ktoré slúži najmä na komunikáciu ktorá súvisí s plnením zmluvy o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb, komunikáciu ohľadom zriadenia pripojenia, inštalácii služieb, odstraňovaní technických porúch, na zasielanie elektronických upomienok

4.    
Spracovanie údajov na základe súhlasu

Súhlas na spracovanie údajov v zmysle článku 6, ods.1, písm. a GDPR
Spoločnosť Gemernet spracováva osobné údaje účastníka v prípade ak účastník udelí osobitný súhlas. Tento súhlas je obmedzený v rozsahu udeleného súhlasu.
Takýmto spôsobom sú spracované nasledovné osobné údaje:
1.    Meno a priezvisko
2.    Adresa
3.    Telefónne číslo
4.    Emailová adresa
5.    Dátum narodenia
Osobné údaje účastníka budú použité výhradne pre účely kontaktovania zákazníka formou letákov, telefonických volaní, emailových správ, ktoré sa týkajú marketingových aktivít spoločnosti Gemernet.
Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania zmluvy a takýto súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Poskytovanie údajov účastníka iným osobám

Spoločnosť Gemernet má právo na poskytnutie osobných údajov tretím osobám – sprostredkovateľom v zmysle §34 GDPR.
Spoločnosť Gemernet poskytuje údaje tretím osobám, sprostredkovateľom na základe zmluvy. Sprostredkovateľ sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorom je ustanovený predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa.
Spoločnosť Gemernet poskytuje osobné údaje najmä:
1.    Osobám, ktoré zmluvne zabezpečujú servisné a inštalačné služby, ktoré súvisia s plnením zmluvy o poskytovaní verejných služieb
2.    Tretím osobám, ktoré zmluvne zabezpečujú obchodné, účtovné a marketingové služby prevádzkovateľa, ktoré súvisia s plnením zmluvy o poskytovaní verejných služieb a zákonných povinností prevádzkovateľa
3.    Operátorom komunikačných služieb v zmysle zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
4.    Oprávneným štátnym orgánom, napr. integrovanému záchrannému systému, Policajnému zboru alebo súdu v trestnoprávnom konaní.


Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
-    má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov   
-    má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním
-    má právo podať návrh na začatie konania

Svoje práva si môže dotknutá osoba u prevádzkovateľa uplatniť vo forme písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu zodpovednej osoby prevádzkovateľa.

V Rimavskej Seči, dňa 24.5.2018